Moscow

Chelyabinsk

Omsk

Tomsk

Khabarovsk

Rostov-on-Don

Kazan

Izhevsk

Kirov